práca pracovné ponuky personálna agentúra sprostredkovanie zamestnania v zahraničíZamestnávatelia / Podmienky registrácie

Podmienky registrácie pre zamestnávateľov:

1. Registrácia a vytvorenie vlastného konta je pre zamestnávateľa bezplatná.

2. Ostatné služby pre zamestnávateľov sú spoplatnené a zamestnávatelia sú o cenách služieb riadne a vopred informovaný.

3. Registrácia a osobné údaje sú chránené zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnuté zmeny v registrácií, prípade registráciu vôbec nezverejniť, prípadne registráciu odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami spoločnosti Swk.Service, s.r.o., alebo dobrými mravmi.

5.Tieto podmienky registrácie nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ spoločnosť Swk.Service, s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky registrácie zmeniť.

6. Za pravdivosť informácií v registrácií v plnej miere zodpovedá registrujúci sa (t.j. osoba, ktorá registráciu vykonáva). V prípade uvedenia nepravdivých, alebo zavádzajúcich informácií v registrácií si spoločnosť Swk.Service, s.r.o. vyhradzuje právo nezverejniť registráciu.

7. Registrácia a osobné údaje môžu byť vymazané na základe písomnej žiadosti zamestnávateľa.

8. Každý používateľ a registrovaný dáva súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.122/2013 Z.z.

9. Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Swk.Service, s.r.o. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.swkservice.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Stránka sa nachádza v režime prestavby a preto má obmedzenú funkčnosť.

Ďakujeme záujemcom o trpezlivosť.

práca pracovné ponuky personálna agentúra sprostredkovanie zamestnania v zahraničíRegistrácia zamestnávateľa

práca pracovné ponuky personálna agentúra sprostredkovanie zamestnania v zahraničíRegistrácia uchádzača

práca pracovné ponuky personálna agentúra sprostredkovanie zamestnania v zahraničíVyhľadávanie práce

práca pracovné ponuky personálna agentúra sprostredkovanie zamestnania v zahraničíNajčastejšie otázky